Lap dat camera quan sat

BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP CAMERA HIKVISION

CẬP NHẬT THÁNG 12-2016

(KHÁCH HÀNG DỰ ÁN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN!)
 

STT SẢN PHẨM DATASHEET   ĐƠN GIÁ  
CAMERA 1.0MP
1 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP Download              610.000  
2 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR Download              720.000   
3 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP Download              610.000   
4 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IR Download              720.000   
5 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT3 Download             1.180.000   
6 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 Download             1.180.000   
7 Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 Download             1.290.000   
8 Camera Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 Download             1.930.000   
9 Camera Hikvision DS-2CD2410F-IW Download             Hết Hàng  
10 Camera Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW Download             4.090.000   
11 Camera Hikvision DS-2CD2110F-I Updating...             Liên hệ  
12 Camera Hikvision DS-2CD2010F-I Updating...             Liên hệ
13 Camera Hikvision DS-2CD2610F-I Updating...             Liên hệ
14 Camera Hikvision DS-2CD2610F-IS Download             Liên hệ
15 Camera Hikvision DS-2CD2D14WD Download             3.790.000   
16 Camera Hikvision HIK-56C6T-IRP Download             1.120.000   
17 Camera Hikvision HIK-56C6T-IR Download             1.120.000   
18 Camera Hikvision HIK-16C6T-IRP Download             1.030.000   
19 Camera Hikvision HIK-16C6T-IR Download             1.210.000   
20 Camera Hikvision HIK-16C6T-IT3 Download             1.680.000   
21 Camera Hikvision HIK-16C6T-IT5 Download             1.870.000   
22 Camera Hikvision HIK-56C6T-IT3 Download             1.680.000   
23 Camera Hikvision HIK-IP5301D-I(B) Updating...  Vui lòng liên hệ 
24 Camera Hikvision HIK-IP6D14WD Download             5.230.000 
25 Camera Hikvision HIK-IP5002D-I Updating...  Vui lòng liên hệ 
26 Camera Hikvision HIK-IP6010F-I Updating...             3.290.000 
27 Camera Hikvision HIK-IP5201D-I3(B) Updating...  Vui lòng liên hệ 
28 Camera Hikvision DS-2AE7123TI-A Updating...           18.710.000   
29 Camera Hikvision HIK-IP5201D-I5(B) Updating...  Vui lòng liên hệ 
CAMERA 1.3MP
30 Camera Hikvision DS-2CD2710F-I Updating...             5.250.000   
31 Camera Hikvision DS-2CD2710F-IS Download             5.660.000   
32 Camera Hikvision iDS-2CD6412FWD-30-C Updating...           17.760.000   
33 Camera Hikvision DS-2DE4120I-D Updating...           11.000.000   
34 Camera Hikvision DS-2DE7120IW-AE Download           17.210.000   
35 Camera Hikvision DS-2DE7174-AE Download           17.210.000   
36 Camera Hikvision DS-2AE4123TI-D Download           10.260.000   
37 Camera Hikvision HIK-TV5123TI-A Download           21.960.000   
38 Camera Hikvision HIK-TV8123TI-D Download           14.860.000   
39 Camera Hikvision HIK-IP6110F-I Download             3.290.000   
40 Camera Hikvision DS-2AE4123TI-D Download           10.260.000   
41 Camera Hikvision DS-2AE5123TI-A Download           15.170.000   
CAMERA 2.0MP
42 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP Download             1.070.000   
43 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR Download             1.180.000   
44 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRM Download             1.290.000   
45 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP Download             1.070.000  
46 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR Download             1.180.000   
47 Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3 Download             1.500.000   
48 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 Download             1.580.000   
49 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT5 Download             1.790.000   
50 Camera Hikvision DS-2CC12D9T Download             4.080.000   
51 Camera Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH Download             7.520.000   
52 Camera Hikvision DS-2AE4223TI-D Download           13.530.000   
53 Camera Hikvision DS-2AE5223TI-A Download           18.970.000   
54 Camera Hikvision DS-2AE7230TI-A Download           22.580.000   
55 Camera Hikvision DS-2CE56D1T-IR Download             1.480.000   
56 Camera Hikvision DS-2CE56D1T-IRM Download             1.550.000   
57 Camera Hikvision DS-2CE16D1T-IRP Download             1.420.000   
58 Camera Hikvision DS-2CE16D1T-IR Download             1.550.000   
59 Camera Hikvision DS-2CE56D1T-IT3 Download             1.810.000   
60 Camera Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 Download             1.870.000   
61 Camera Hikvision DS-2CE16D1T-IT5 Download             2.070.000   
62 Camera Hikvision DS-2CE56D1T-VFIR3 Download             2.970.000   
63 Camera Hikvision DS-2CE16D1T-VFIR3 Download             3.040.000   
64 Camera Hikvision DS-2CE56D7T-ITM Download             1.860.000   
65 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT Download             1.860.000   
66 Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Download             2.150.000   
67 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 Download             2.220.000   
68 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT5 Download             2.430.000   
69 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z Download             3.720.000   
70 Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z Download             3.580.000   
71 Camera Hikvision DS-2CD2420F-IW Download             2.660.000   
72 Camera Hikvision DS-2CD2F22FWD-IWS Download             5.250.000   
73 Camera Hikvision DS-2CD2120F-I Download             2.660.000   
74 Camera Hikvision DS-2CD2120F-IWS Download             3.270.000   
75 Camera Hikvision DS-2CD2322WD-I Download             4.000.000   
76 Camera Hikvision DS-2CD2720F-I Download             5.730.000   
77 Camera Hikvision DS-2CD2720F-IS Download             5.930.000   
78 Camera Hikvision DS-2CD2020F-I Download             2.660.000   
79 Camera Hikvision DS-2CD2T22WD-I8 Download             4.800.000   
80 Camera Hikvision DS-2CD2T22WD-I5 Download             4.390.000   
81 Camera Hikvision DS-2CD2620F-I Download             5.160.000   
82 Camera Hikvision DS-2CD2620F-IS Download             6.480.000   
83 Camera Hikvision DS-2CD2622FWD-IZ Download             7.560.000   
84 Camera Hikvision DS-2CD6026FHWD-A Download           29.440.000   
85 Camera Hikvision DS-2DE4220-AE3 Download           14.450.000   
86 Camera Hikvision DS-2DE4220IW-D Download           14.320.000   
87 Camera Hikvision DS-2DE5220I-AE Download           21.820.000   
88 Camera Hikvision DS-2DE7220IW-AE Download           21.340.000   
89 Camera Hikvision DS-2DE7184-A Download           20.280.000   
90 Camera Hikvision DS-2DF7284-AEL Download           44.050.000   
91 Camera Hikvision DS-2DF8223I-AEL Download           45.420.000   
92 Camera Hikvision DS-2AE4223TI-D Download           13.530.000   
93 Camera Hikvision DS-2CE56D7T-ITM Download             1.860.000   
94 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT Download             1.860.000   
95 Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3 Download             2.150.000   
96 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 Download             2.220.000   
97 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT5 Download             2.430.000   
98 Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z Download             3.720.000   
99 Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z Download             3.580.000   
100 Camera Hikvision HIK-56D6T- IRP Download             1.780.000   
101 Camera Hikvision HIK-56D6T-IR Download             1.870.000   
102 Camera Hikvision HIK-56D6T- IRM Download             1.960.000   
103 Camera Hikvision HIK-16D6T- IRP Download             1.780.000   
104 Camera Hikvision HIK-16D6T- IR Download             1.960.000   
105 Camera Hikvision HIK-16D6T- IT3 Download             2.430.000   
106 Camera Hikvision HIK-16D6T- IT5 Download             2.710.000   
107 Camera Hikvision HIK-56D6T- IT3 Download             2.340.000   
108 Camera Hikvision HIK-TV8223TI-A Updating...           20.560.000   
109 Camera Hikvision HIK-TV5223T-A Download           26.080.000   
110 Camera Hikvision HIK-TV8223TI-D Download           18.600.000   
111 Camera Hikvision HIK-IP6120F-I Updating... Vui Lòng Liên Hệ
112 Camera Hikvision HIK-IP6120F-IS Updating...             3.920.000   
113 Camera Hikvision HIK-IP6120F-IWS Updating...             4.450.000   
114 Camera Hikvision HIK-IP6420F-IW Updating...             3.650.000   
115 Camera Hikvision HIK-IP6020F-I Updating...             3.650.000   
116 Camera Hikvision HIK-IP6720F-I Updating...             7.830.000   
117 Camera Hikvision HIK-IP6T22WD-I8 Updating...      Vui Lòng Liên Hệ
118 Camera Hikvision HIK-IP8220-AE3 Updating...           22.250.000   
119 Camera Hikvision HIK-IP8120I-D Updating...           15.930.000   
120 Camera Hikvision HIK-IP8220IW-D Updating...           20.030.000   
121 Camera Hikvision HIK-IP5220I-AE Updating...           32.040.000   
122 Camera Hikvision DS-IP9120IW-AE Updating...           24.920.000   
123 Camera Hikvision DS-IP9220IW-AE Updating...           29.370.000   
124 Camera Hikvision HIK-IP6620F-I Updating...             7.480.000   
CAMERA 3.0MP
125 Camera Hikvision DS-2CE56F7T-ITM Download             2.360.000   
126 Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT Download             2.360.000   
127 Camera Hikvision DS-2CE56F7T-IT3 Download             2.430.000   
128 Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT3 Download             2.650.000   
129 Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT5 Download             2.860.000   
130 Camera Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z Download             4.150.000   
131 Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z Download             4.080.000   
132 Camera Hikvision DS-2CD2432F-IW Download             4.230.000   
133 Camera Hikvision DS-2DF8336IV-AEL Download           59.920.000   
134 Camera Hikvision DS-2CE56F7T-ITM Download             2.360.000   
135 Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT3 Download             2.650.000   
136 Camera Hikvision HIK-16S7T-IT Download             3.460.000   
137 Camera Hikvision HIK-56S7T-ITM Download             3.460.000   
138 Camera Hikvision HIK-16S7T-IT3 Download             3.930.000   
139 Camera Hikvision HIK-16S7T-IT5 Download             4.210.000   
140 Camera Hikvision HIK-56S7T-IT3 Download             3.830.000   
141 Camera Hikvision HIK-16S7T-IT3Z Download             6.170.000   
142 Camera Hikvision HIK-56S7T-IT3Z Download             5.980.000   
143 Camera Hikvision HIK-16S1T-IT Updating...             2.150.000   
144 Camera Hikvision HIK-56S1T-ITM Updating...             2.150.000   
145 Camera Hikvision HIK-16S1T-IT3 Updating...             2.520.000   
146 Camera Hikvision HIK-16S1T-IT5 Updating...             2.800.000   
147 Camera Hikvision HIK-56S1T-IT3 Updating...             2.430.000   
CAMERA 4.0MP
148 Camera Hikvision DS-2CD2F42FWD-IW Download             5.250.000   
149 Camera Hikvision DS-2CD2F42FWD-IWS Download             5.250.000   
150 Camera Hikvision DS-2CD2142FWD-I Download             4.090.000   
151 Camera Hikvision DS-2CD2142FWD-IWS Download             5.110.000   
152 Camera Hikvision DS-2CD2742FWD-IS Download             8.450.000   
153 Camera Hikvision DS-2CD2742FWD-IZS Download             9.030.000   
154 Camera Hikvision DS-2CD2042WD-I Download             4.300.000   
155 Camera Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 Download             5.580.000   
156 Camera Hikvision DS-2CD2T42WD-I5 Download             5.030.000   
157 Camera Hikvision DS-2CD2642FWD-I Download             9.070.000   
158 Camera Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS Download             9.340.000   
159 Camera Hikvision DS-2CD2942F-I Updating...             10.090.000   
160 Camera Hikvision DS-2CD2942F-IWS Updating...           11.930.000   
161 Camera Hikvision HIK-IP6142FWD-I Download             5.610.000   
162 Camera Hikvision HIK-IP6142FWD-IWS Download             7.030.000   
163 Camera Hikvision HIK-IP6F42FWD-I Updating...             6.680.000   
164 Camera Hikvision HIK-IP6942F-I Updating...           13.890.000   
165 Camera Hikvision HIK-IP6042WD-I Download             5.890.000   
166 Camera Hikvision HIK-IP6742FWD-I Updating...           11.130.000   
167 Camera Hikvision HIK-IP6642FWD-I Download           10.950.000   
168 Camera Hikvision HIK-IP6T42WD-I8 Download             7.660.000   
CAMERA ANALOG
169 Camera Hikvision DS-2CE55A2P-IR Download               800.000   
170 Camera Hikvision DS-2CE15A2P-IR Download               917.000   
171 Camera Hikvision DS-2CE56A2P-IT3 Download             1.250.000   
172 Camera Hikvision DS-2CE16A2P-IT3 Download             1.250.000   
173 Camera Hikvision DS-2CE16A2P-IT5 Download             1.400.000   
174 Camera Hikvision DS-2CE15C2P-VFIR3  Download             2.350.000   
175 Camera Hikvision DS-2AE7164-A  Download           13.200.000   
176 Camera Hikvision DS-2AE7168-A  Download           23.200.000   
ĐẦU GHI 4 KÊNH
177 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7104HGHI-F1 Download             2.040.000   
178 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7104HGHI-E1 Download             Bỏ Mẫu  
179 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7104HQHI-F1/N Download             2.740.000   
180 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7104HGHI-SH Download             2.480.000   
181 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HQHI-F1/N Download             3.180.000   
182 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HUHI-F1/N Download             4.860.000   
183 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HUHI-F2/N Download             4.880.000   
184 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HGHI-SH Download             2.970.000   
185 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HQHI-SH Download             4.740.000   
186 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7304HQHI-F4/N Download           13.880.000   
187 Đầu Ghi 4 Kênh DS-8104HQHI-F8/N Download           38.810.000   
188 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7604NI-E1 Download             3.530.000   
189 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7104HWI-SH Download             1.850.000   
190 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HVI-SV Download             2.450.000   
191 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7604HI-ST Download             3.500.000   
192 Đầu Ghi 4 Kênh DS-7204HUHI-F1/N Download             4.860.000   
193 Đầu Ghi 4 Kênh  HIK-7104 SH-F1 Download             2.760.000   
194 Đầu Ghi 4 Kênh HIK-7104 SQ-F1 Download             3.690.000   
195 Đầu Ghi 4 Kênh HIK-7204 SQ-F1/N Download             4.300.000   
196 Đầu Ghi 4 Kênh HIK-7204 SU-F1/N Download             6.350.000   
197 Đầu Ghi 4 Kênh HIK-7304 SQ-F4/N Download           18.940.000   
198 Đầu Ghi 4 Kênh HIK-8104 SQ-F8/N Download           53.130.000   
199 Đầu Ghi 4 Kênh HIK-IP7604-E1 Download             4.810.000   
ĐẦU GHI 8 KÊNH
200 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7108HGHI-F1 Download            3.180.000   
201 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7108HGHI-E1 Download             Bỏ Mẫu 
202 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7108HQHI-F1/N Download             4.390.000   
203 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7108HGHI -SH Download             3.890.000   
204 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HQHI-F1/N Download             4.860.000   
205 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HUHI-F1/N Download             7.680.000   
206 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HUHI-F2/N Download            8.230.000   
207 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HGHI-SH Download             4.590.000   
208 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HQHI-SH Download             7.920.000   
209 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7308HQHI-F4/N Download           16.230.000   
210 Đầu Ghi 8 Kênh DS-8108HQHI-F8/N Download           41.260.000   
211 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7608NI-E1 Download             3.760.000   
212 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7608NI-E2 Download             4.780.000   
213 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7108HWI-SH Download             2.700.000   
214 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HVI-SV Download             3.200.000   
215 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7608HI-ST Download             7.250.000   
216 Đầu Ghi 8 Kênh DS-7208HUHI-F1/N Download             7.680.000   
217 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-7108 SH-F1 Download             4.300.000   
218 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-7108 SQ-F1 Download             5.940.000   
219 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-7208 SQ-F1/N Download             6.550.000   
220 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-7208 SU-F1/N Download           10.030.000   
221 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-7308 SQ-F4/N Download           22.010.000   
222 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-8108 SQ-F8/N Download           57.220.000   
223 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-IP7608-E1 Download             5.220.000   
224 Đầu Ghi 8 Kênh HIK-IP7608-E2 Download             6.550.000   
ĐẦU GHI 16 KÊNH
225 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7116HGHI -F1 Download            5.180.000   
226 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7116HQHI-F1/N Download             7.140.000   
227 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7216HQHI-F1/N Download             8.230.000   
228 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7216HQHI-F2/N Download             9.410.000   
229 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7216HUHI-F2/N Download           15.600.000   
230 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7216HGHI-SH Download             8.830.000   
231 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7316HGHI-SH Download           18.300.000   
232 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7316HQHI-SH Download           25.800.000   
233 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7316HQHI-F4/N Download           19.520.000   
234 Đầu Ghi 16 Kênh DS-8116HQHI-F8/N Download           45.870.000   
235 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7616NI-E2 Download            4.470.000   
236 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7716NI-E4 Download             9.540.000   
237 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7716NI-E4-16P Download           14.770.000   
238 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7716NI-I4 Download           16.610.000   
239 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7216HVI-SV Download             4.800.000   
240 Đầu Ghi 16 Kênh DS-7616HI-ST Download           12.500.000   
241 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-7116 SH-F1 Download             6.960.000   
242 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-7116 SQ-F1 Download             9.720.000   
243 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-7216 SQ-F1/N Download           11.160.000   
244 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-7216 SQ-F2/N Download           12.800.000   
245 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-7216 SU-F2/N Updating           20.370.000   
246 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-7316 SQ-F4/N Download           26.510.000   
247 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-8116 SQ-F8/N Download           62.340.000   
248 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-IP7616-E2 Download             7.370.000   
249 Đầu Ghi 16 Kênh HIK-IP7716-E4 Updating           13.820.000   
ĐẦU GHI 24 KÊNH
250 Đầu Ghi 24 Kênh DS-7324HGHI-SH Download           25.800.000   
251 Đầu Ghi 24 Kênh DS-7224HVI-SH Download           10.000.000   
252 Đầu Ghi 24 Kênh HIK-7324SH-E4 Download           33.680.000   
ĐẦU GHI 32 KÊNH
253 Đầu Ghi 32 Kênh DS-7332HGHI-SH Download           30.500.000   
254 Đầu Ghi 32 Kênh DS-7732NI-E4 Download           12.370.000   
255 Đầu Ghi 32 Kênh DS-7732NI-I4 Download           19.720.000   
256 Đầu Ghi 32 Kênh DS-9632NI-I8 Download           44.450.000   
257 Đầu Ghi 32 Kênh DS-7232HVI-SH Download           11.500.000   
258 Đầu Ghi 32 Kênh HIK-7332SH-E4 Download           39.820.000   
259 Đầu Ghi 32 Kênh HIK-IP7732-E4 Download           17.910.000   
260 Đầu Ghi 32 Kênh HIK-IP9632-I8 Updating           64.280.000   
ĐẦU GHI 64 KÊNH
261 Đầu Ghi 64 Kênh HIK-IP9664-I8 Updating           87.930.000   
262 Đầu Ghi 64 Kênh DS-9664NI-I8 Download           60.700.000   

--------